Общи условия

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящият документ съдържа Общи условия за ползване на предоставяните от „Лайк Пица 2019“ ЕООД услуги посредством уебсайта:  www.likepizza.bg и урежда отношенията между „Лайк Пица 2019“ ЕООД с адрес на управление гр. Русе, ул. „Княжеска“ №16 , ЕИК: 205639139, тел.: +359 899 01 00 55, за краткост www.likepizza.bg и всеки един от потребителите на достъпната през уеб сайта www.likepizza.bg  услуга, наричан за краткост Клиент.

С натискане на бутона ПОРЪЧАЙ, Потребителят/Клиентът се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

1.2. Идентифицирането на Потребителя/Клиента се извършва чрез съхранение в лог-файлове на сървъра на www.likepizza.bg, съхранение на IP адреса на Потребителя/Клиента.

1.3. Поръчка се изпълнява след натискане на бутона „ПОРЪЧАЙ” в сайта.

  1. ДОСТАВКА

2.1 При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката, „Лайк Пица 2019“ ЕООД не е обвързана от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.

2.2. Поръчки се обработват в следното работно време: oт понеделник до събота от 11:00 до 23:00 ч. на телефон: 0899 01 00 55 или чрез уеб сайта www.likepizza.bg

2.3 Срок за изпълнение на поръчката:

Времето за изпълнение на доставката, от момента на поръчване, до връчването на поръчката на клиента се изпълнява в рамките от 40 мин. до 60  мин., взависимост от големината и времето за приготвяне на поръчката, и разстоянието от Партньора до адреса на доставка.

Адрес на доставка означава, който и да е предварително заявен от клиента адрес за доставка (точен адрес, в рамките на гр.Русе), уговорен своевременно с  www.likepizza.bg, посредством оператор на LikePizza.bg  на тел.: +359 899 01 00 55 или онлайн, чрез уебсайта: www.likepizza.bg

2.4 Доставки не се извършват в Неделя

III. ЦЕНИ

3.1. „Лайк Пица 2019“ ЕООД  ползва услуга Наложен платеж като основен метод за плащане.

3.2. За направеното от Клиента плащане, „Лайк Пица 2019“ ЕООД издава касов бон за стойността на дължимия наложен платеж.

3.3 Цените, посочени на сайта, не включват транспортни разходи.
За поръчки под 10 лв. клиента заплаща доставка 2 лв.
За поръчки над 10 лв. доставката е безплатна

3.4. Минимална стойност на поръчката е 6 лв без доставката.

  1. РЕКЛАМАЦИИ

4.1. Рекламации се приемат на тел.: +359 899 01 00 55. Рекламациите се свеждат до знанието на партньора, заедно с описание на проблема, с цел предприемане на съответни мерки.

4.2. Клиентът няма право да претендира за възстановяване на заплатената от него сума или намаляване на цената, ако „Лайк Пица 2019“ ЕООД  счете за основателна и съгласи на удовлетворяване на рекламацията.

  1. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА

5.1. Потребителят/Kлиентът има възможност да разглежда и да поръчва обявените стоки в електронния магазин на likepizza.bg

5.2. Потребителят/клиентът има право да се информира за състоянието на своята поръчка.

5.3. Потребителят/Kлиентът е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявения начин на страницата www.likepizza.bg

5.4. Всеки потребител, независимо дали е клиент на „Лайк Пица 2019“ ЕООД, се задължава при ползване на услугите:
да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и права на човека, съгласно Конституцията и законите на Република България и признатите международни актове;да не нарушава чужди имуществени или неимуществени интереси, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правата на морала и на добрите нрави и Интернет етиката при ползването на Интернет магазина www.likepizza.bg, да уведомява незабавно „Лайк Пица 2019“ ЕООД за всеки случай на извършено и открито нарушение при използване на предоставяните услуги;да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол („троянски коне”), компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер;да не извършва злоумишлени действия;да обезщети „Лайк Пица 2019“ ЕООД и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали и информация, които Потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез /името на сайта/ в нарушение на закона, настоящите Общи условия, добрите нрави или Интернет етиката;

5.4.1. Клиентът се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, да осигури достъп и възможност за получаване на стоката.

  1. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА

6.1. „Лайк Пица 2019“ ЕООД има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра www.likepizza.bg

6.2. „Лайк Пица 2019“ ЕООД има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя/Клиента, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на „Лайк Пица 2019“ ЕООД да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. „Лайк Пица 2019“ ЕООД не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщенията, материали или информация, пренасяни, използвани,записвани или станали достъпни чрез www.likepizza.bg

6.3.„Лайк Пица 2019“ ЕООД не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите „Лайк Пица 2019“ ЕООД във връзка с ползването на услугите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за „Лайк Пица 2019“ ЕООД.

6.4. Информацията за потребителите може да бъде използвана от „Лайк Пица 2019“ ЕООД, освен в случай на изрично несъгласие на потребителя, изпратено на посочения e-mail адрес. „Лайк Пица 2019“ ЕООД събира информацията за подобряване на предлаганите услуги. Всички цели, за които „Лайк Пица 2019“ ЕООД ще използва информацията, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове и добрите нрави.

6.5. „Лайк Пица 2019“ ЕООД не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които „Лайк Пица 2019“ ЕООД не е предвидила и не е била длъжна да предвиди – включително случаи на случайни събития и проблеми в глобалната мрежа на Интернет.

VII. ЛИЧНИ ДАННИ

7.1. „Лайк Пица 2019“ ЕООД гарантира на своите Потребители/Клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъда използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общи условия.

„Лайк Пица 2019“ ЕООД защитава личните данни на Потребителя/Клиента, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че Клиентът е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия „Лайк Пица 2019“ ЕООД може да използва личните данни на клиента единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

Преди да осъществите покупка от сайта на „Лайк Пица 2019“ ЕООД, трябва да потвърдите съгласието си за обработка на личните Ви данни през бутона “Информирано съгласие за обработка на лични данни”.

7.1.1 „Лайк Пица 2019“ ЕООД се задължава да не разкрива никакви лични данни за клиента на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите, когато е получил изрично писмено съгласие на клиента, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация „Лайк Пица 2019“ ЕООД е длъжна да предостави информацията на силата на закона.

VIII. ИЗМЕНЕНИЯ

Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от „Лайк Пица 2019“ ЕООД, която има право и да променя характеристиките на предоставените услуги и настоящите Общи условия и на основания промени в законодателството „Лайк Пица 2019“ ЕООД се задължава да уведоми потребителя за промените в Общите условия, като на видно място в Интернет страницата си публикува съобщение за измененията им и даде достатъчен срок да се запознае с тях. В даден срок, ако потребителят не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. В случай, че потребителят заяви в даден срок, че не е съгласен с промените, то „Лайк Пица 2019“ ЕООД има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услугите на потребителя.

  1. ТЕРМИНОЛОГИЯ

9.1. Под „Потребител/Клиент” се разбира всеки, който е заредил в Интернет страницата www.likepizza.bg на своя компютър.

9.2. Под „Поръчка” се разбира избраните стоки и всички атрибути, свързани с начина на доставка и заплащане на стоката от Клиента/Потребителя.

9.3. Интернет магазина www.likepizza.bg е собственост на „Лайк Пица 2019“ ЕООД.

9.4. Всички спорове межди страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разглеждани от компетентния български съд.

Поръчка
There are no products in the cart!
Subtotal
0,00 лв.
Общо
0,00 лв.
Продължете с пазаруването
0